Pasaulio politika 1945-2000

Pasaulio politika 1945-2000

Peter Calvocoressi
admin
Sausis 8, 2017
1186 peržiūros
120 atsisiuntimai
Lei­di­ny­je ap­žvel­gia­mi svar­biau­si pa­sau­lio įvy­kiai po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iki ant­ro­jo tūks­tant­me­čio pabai­gos. Dau­giau­sia dėme­sio ski­ria­ma su­per­vals­ty­bių ir kitų di­džių­jų vals­ty­bių – JAV, bu­vusios SSRS, Japo­ni­jos, Ki­ni­jos – vaid­me­niui šiuo is­to­ri­jos tarps­niu. Ne­apei­tos ir ma­žo­sios šalys, sunkiai kovojusios už nepriklausomybę ir ją paskelbusios. Apie autorių Peter Calvocoressi – žymus tarptautinių santykių specialistas. Dėstė tarptautinių santykių kursą Sasekso universitete, daugelio knygų autorius, iš jų – „Nepriklausoma Afrika ir pasaulis“ (Independent Africa and the World), „Netikėtos pasekmės: II pasaulinis karas ir pokario Europos vaizdas“ (Fall Out: World war II and the Shaping of Postwar Europe) ir „Europos atgimimas: 1870-2000 metų apybraiža“ (Resilient Europe: A study of the years 1870-2000). Antrojo pasaulinio karo metu autorius dirbo Britanijos žvalgyboje, 1946-1947 metais dalyvavo Niurnbergo teisme. Nuo tada visą savo laiką skiria tarptautiniams reikalams ir knygų leidimui.

Komentarai

Ši knyga neturi komentarų.

Palikite savo komentarą

4 + 10 =
Šis klausimas skirtas apsaugai nuo brukalų siunčiamų iš automatinių robotų.
Išspręskite šią lengvą užduotį ir įveskite rezultatą. Pvz.: 1+3, įveskite 4.